Leg. Psykoterapeut

STEN LINDAHL

Jag certifierades 2001 som hypnosterapeut vid ”Parsons-Fein Training institute, PFTI” i New York. 

Jag var ordförande i ”Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH” 2002 och är nu revisor i föreningen.

OM HYPNOS & KVANTFYSIK

Det går inte att förändra självbild eller personlighet mot någons annan persons egen vilja vare sig med hypnos eller någon annan psykoterapiteknik. När jag använder hypnosteknik som komplement till integrativ psykodynamisk psykoterapi kan det jämföras med när en bilskollärare lär dig hur du kör bil, jag lär dig hur du med hjälp av självsuggestion förändrar dig själv, din självbild och hur du hanterar omvärlden med hjälp av självsuggestion. Det gör du bäst när du är i ett förändrat medvetandetillstånd som brukar kallas trance, men kan också fungera i vanlig samtalsterapi. Mer information om min hypnosteknik kan får du på siten Jane Parsons Feins hemsida, hon examinerade mig i New York 2003.

Så här arbetar jag (Sten Lindahl) med hypnos

1. Utgångspunkt

Mellan 1 och 1 1/2 timme anser behöver jag för att genomföra en
psykoterapisession med användning av hypnosteknik. Resultatet beror väldigt mycket på situationen och min förmåga men också klientens motivation och inställning till hypnos och vilka symtomen är. Om klienten inte är förtroendefull utan misstänksam och tvivlande är sannolikheten att nå framgång med hypnosteknik inte så stor. Det är mitt ansvar att skapa en förtroendefull atmosfär.

Observera att hypnos inte är en form av terapi utan en teknik som kan användas i många sammanhang av t.ex. läkare, tandläkare bl.a. för att minska tandläkarskräck och vissa specialsjuksköterskor inför operationer, psykologer och psykoterapeuter. Smärtreduktion
med hjälp av hypnos är ganska vanligt.

2. Kartläggning
Eftersom det är mycket som jag behöver veta men i allmänhet inte kan veta när vi börjar måste jag först göra en mycket noggrann kartläggning. I ett större perspektiv har jag två olika block att bearbeta när jag börjar.

För det första att få klarhet i om det finns medvetna eller omedvetna
problemskapade brister i tidig anknytning (som det ofta finns) och i så fall till vem eller vilka och på vilket sätt fanns det brister och på vilket sätt visar sig bristerna sig nu i form av symtom, tex ångest, svag självtillit och nedvärdering av det egna jaget eller kanske svårigheter att behålla en nära relation är ett ständigt återkommande
problem.

Jag frågar och frågar om hur klienten minns sin uppväxt, från allra första början. Första minnet, känslominnen? Sedan – vad är det som är dysfunktionellt och behöver ändras? Vad skall botas och vilka symtom skall upphöra. Vad skall komma i stället? Det här sker i vanligt samtalsklimat, utan jäkt och tar kanske 2 – 3 sessioner som inte behöver inte vara längre än ca 45 minuter.

3. Självbildens stabilitet

När kartläggningsarbetet är färdig kan jag förstå vad som skapat min klient problem och självbild och vid vilken ålder. Självbilden blir positiv och konstruktiv om uppväxten från dag ett är i en kärleksfull, trygg, stabil och omvårdande stimulerande miljö. Är uppväxten i en känslomässigt mer eller mindre en kall instabil och kanske aggressiv miljö blir självbilden oftast destruktiv och kan ibland bli självskadande.

4. Självbildens stabilitet

Vare sig självbilden är i grunden positiv och konstruktiv eller negativ och destruktiv är den svår att förändra. Den är på omedveten nivå den ”karta” som krävs över hur jaget och vem jag är och hur omvärlden är och hur relationen dem emellan bör vara och hur individen bör hantera den för att öka möjligheterna till ett gott liv, till överlevnad.

Den är inte avsedd att förändras. En stabil funktionell självbild som räcker över hela livet är önskvärd och ett första villkor för att människan skall fungera. Om den inte är stabil utan slumpmässigt föränderlig kan psykosen vara hotande. Försiktighet och kunskap krävs och hypnos är inte alltid bästa tekniken. 

Har en traumatisk chock inträffat förändras självbilden och en tidigare stabil och lugn person blir i vissa situationer, som påminner om situationen då traumat uppkom, i vissa situationer t.ex. omotiverat nervös, orolig och rädd. Kommer man i närheten av en plats där en trafikolycka inträffade kan fysiska reaktioner som hjärtklappning uppkomma spontant.

5. Förändringsarbetet och kvantfysik – en kommentar

År 1900 upptäckte Planck kvantfysiken som innebär omvälvande utmaningar av vårt sunda förnuft. Inget är på ett djupare plan så som vi uppfattar det med våra sinnen. Det är där jag anser att hypnos blir möjlig.

Kvantfysik innebar alltså stora avsteg från det vi brukar kalla sunt förnuft. Orsak och verkan är inte samma i Newtons klassiska fysik som i kvantfysik. (Se Johan Hansson, professor i teoretisk fysik, Den moderna fysiken. Santerus förlag 2022)

Professor David Joseph Bohm (1917-1992) en gigant i forskning av teoretisk fysik, god vän med Albert Einstein och förgrundsgestalt i kvantfysik har skrivit en nu klassisk bok om hur man kan tolka kvantfysiken och skrev ”The Undivided Universe”  (London Routledge 1993) Uttrycket ”Undivided Universe” innebär att allt i universum har samband och kontakt i ett nätverk.

Universum skall enligt Bohm uppfattas som en helhet och inte som en samling separata delar. I det närverket finns då också människan och människans medvetna och omedvetna jag. Hur det medvetna och omedvetna fungerar i ”Undivided Universe” kan jag bara fantisera om. Men min uppfattning är att när två människor möts och samtalar (tex i psykoterapi) är de redan tillsammans i ett nätverk och möjligheten att nå och påverka och förändra varandra är i princip sannolikt oändlig. 

Det som kanske är märkligast av allt i kvantfysiken är att det är helt naturligt för ett kvantfysiskt objekt att vara på många olika platser samtidigt, i princip överallt i universum men med olika sannolikheter. Sambandet mellan orsak och verkan och mellan verklighet och fantasi är suddígt och oklart. Något jag använder i guidad meditation i hypnos. 

6. Förändringsarbetet

Efter kartläggningen av självbilden kommer förändringsarbetet. Då har jag flera olika metoder. Hjärnan skapar ständigt en bild av omvärlden och  min relation  till omvärlden (självbilden) baserad på de oftast suddiga insignaler till mina fem sinnen som skickligt och med stor fantasi fogas samman med tidigare inkommande signaler.

Vi observerar under sessionen först 2-3 signaler per inkommande kanal. Vad gäller synen är det som händer att fotoner kommer till bakre delen av ögongloben där de registreras av nerver som skickar signaler till hjärnan.

Av signalerna skapar hjärnan en bild av omvärlden. Men den bilden är baserad på bristfälliga och suddiga insignaler. Där synnerven ansluter till näthinnan finns en blind fläck och enda stället i synfältet med god upplösning är ett smalt fält med en synvinkel om ca 1 grad i näthinnans mitt, en yta stor som en tumsbredd på en armlängds avstånd. Rådata som skickas till hjärnan med synen kan alltså liknas med en dåligt pixlad bild med ett stort hål.

Av de signalerna går det inte att skapa en ens någorlunda hygglig motsvarighet till en TV-bild. Se Stephen Hawking och Leonard Mlodinow, ”Den stora planen”; Stockholm 2011, sid 42.

På motsvarande sätt är inkommande rådata med hörsel, känsel, lukt och smak inte alls exakta och tydliga. Hjärnan registrerar och med hjälp av ett kartotek tidigare bilder skapas resultatet med fantasins hjälp.

 7. Guidad meditation – förändrad självbild

Orsaken till att jag gör det som beskrivs i punkt 4 är att jag vill skapa förutsättningar för att i moment 5 i guidad meditation i en fantasi låta klienten uppleva omvärlden och självet annorlunda (och på ett mer positivt sätt) än det vanliga. Fantasin ersätter då delvis verkligheten och klienten upplever under trance i guidad meditation omvärlden annorlunda under en kortare stund som blir allt längre. 

Gränsen mellan fantasi och verklighet kan i trance i guidad meditation vara suddig. Ungefär som man i en dröm kan uppleva drömmen som verklig – ”jag är en person som alltid vinner till slut”. Men istället för att vakna upp och ändra tillbaka igen till …”alltid förlorar” kan bilden behållas längre och en mer bestående förändring till en mer positiv självbild uppkommer och förändrar mitt sätt att i guidad meditation se mig själv och reagera och agera.

Naturligtvis ändras inte allt omedelbart men man får en tendens att inte ta år sig så mycket negativa känslor av misslyckanden. Istället uppfattas framgångar tydligt och starkt.

8. Fantasi med direktkontakt med det omedvetna,

Sedan har jag en annan metod, av många, som innebär att jag tillsammans med klienten efter inledanande kroppsinkänning och kroppsavslappning i en guidad meditation (i fantasi) besöker klientens omedvetna och där på olika sätt förändrar självbilden positivt och minskar effekten av negativa tidigare bilder. 


9. Hur långa, hur många?

Det som beskrivs innebär att en terapisession inte är tillräcklig. Det behövs i allmänhet 7-10 sessioner eller mer. Under de första 5-6 gångerna räcker 45 minuter men när vi kommer till avslutande 4-5 sessioner med kroppsavslappning, guidad meditation och trance räcker inte en timme utan 1 – 1 ½ timme behövs.

10. Andlighet och kvantfysik.

Ett avslutande citat från ”The Undivided Universe. An ontological
interpretation of quantum theory.” Professor D. Bohm and B.J.Hiley
Routledge London and New York 1993.


The essential features of the implicate order are that the whole
universe is in some way enfolded in everything and that each thing is
enfolded in the whole. Under typical conditions of ordinary
experience there is a great deal of relative independence of things, so
what they may have abstracted as separately existent, outside of each
other and only externally related.
However, more fundamentally, the
enfoldment relationship is active and essential to what each thing is.

På ett annat ställe frågar Bohm varför kvantfysisk forskning hittills handlat om ekvationer och att mäta observationer. Det har haft enorma resultat som internet och datorer. Men varför närmar sig forskarna inte den andliga delen i vår tillvaro?

Det svar han själv ger är att forskare kanske är rädda att närma sig den delen i kvantfysik som är andlig. Om det vi kan observera inte är verkligheten vad får det för konsekvenser och Bohm ställer en överraskande fråga. Vem är det som observerar? Kanske ”The Undivided Universe”? Finns ett kollektivt medvetande?

Hypnos i kvantfysiskt perspektiv – the transcendental nature of reality.

Den filosofiska analysen av varat har övertagits av modern fysik.

Enligt kvantfysiken är den, som vi tror, enkla och vardagliga världen, hela universum, som inte går att förklara med s.k. sunt förnuft, det gäller inte speciellt för hypnos.

Varför skulle hypnos vara begripligt och gå att förklara med vanligt sunt förnuft? Det går inte av samma skäl som att internet inte går att förklara med sunt förnuft men de matematiska ekvationer som ligger till grund för internet fungerar.  

Newtons (1642-1727) klassiska fysik är rakt på sak men helt felaktig och värdelös för att beskriva verkligheten på ett mikroskopiskt plan. (Johan Hansson, professor i teoretisk fysik, Den moderna fysiken. Santerus förlag 2022) 

Före den moderna fysiken trodde forskarna att allting är så som vi uppfattar det med våra sinnen. I ”Den moderna fysiken” visar författarna att människans enkla och naturliga verklighetsuppfattning, som ofta är samma som Newtons, inte går att förena med modern fysik. (Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, Norstedts Stockholm 2011, sid 7)

År 1900 upptäckte Planck kvantfysiken som innebär omvälvande utmaningar av vårt sunda förnuft. Inget är på ett djupare plan så som vi uppfattar det med våra fem sinnen. Det är där jag anser att hypnos blir möjlig.

Kvantfysik innebar alltså stora avsteg från det vi brukar kalla sunt förnuft. Orsak och verkan är inte samma i Newtons klassiska fysik som i kvantfysik. (Se Johan Hansson, professor i teoretisk fysik, Den moderna fysiken. Santerus förlag 2022)

Professor David Joseph Bohm (1917-1992) en gigant i forskning om teoretisk fysik, vän med Albert Einstein och förgrundsgestalt i kvantfysik har skrivit en nu klassisk bok om hur man kan tolka kvantfysiken och boken ”The Undivided Universe” gavs ut 1993 (London Routledge 1993) Uttrycket ”Undivided Universe” innebär att allt i universum har samband och allt (även människornas medvetanden) har kontakt med allt i ett nätverk.

Universum skall enligt Bohm alltså uppfattas som en helhet och inte som en samling separata små delar, som atomer eller elementarpartiklar, I det närverket finns också människan ner till atomnivå och människans medvetna och omedvetna jag.

Hur det medvetna och omedvetna fungerar i ”Undivided Universe” kan jag inte förklara. Men min uppfattning är att när två människor möts och samtalar (generellt och tex i psykoterapi) är de redan tillsammans i ett nätverk och möjligheten att nå och påverka och förändra varandra är under gynnsamma omständigheter sannolikt oändlig. 

Det som kanske är märkligast av allt i kvantfysiken är att det är helt naturligt för ett kvantfysiskt objekt att vara på många olika platser samtidigt, i princip överallt i universum men med olika sannolikheter. Dessutom är sambandet mellan orsak och verkan och troligen också    som jag ser det – mellan verklighet och fantasi suddígt och oklart. Något jag använder i fantasi i guidad meditation i hypnos för att förändra en destruktiv självuppfattning.

Följande citat antyder Davids Bohms uppfattning om människans medvetandes relation till den kvantfysiska världen. En ontologisk tolkning av kvantfysik.

The Undivided Universe. An ontological interpretation of quantum theory. D. Bohm and B.J. Hiley. Routledge. London and New York. 1993.

Citat

”Quantum Physics reveals a great mystery to us. But so far, it’s a mystery that science does not solve. I think this is partly because it does not want to acknowledge the transcendental nature of reality. 

While science does not reject the existence of an immaterial, conscious and infinite reality behind what we experience in our everyday world, it seems more concerned with the experimental results it can derive from the quantum world. Nothing wrong with that. Those results underpin the huge progress that have been made in advancing new technology. Where would we be without our iPhones, Laptops, Virtual devices. We can thank quantum physics for all that!

But why is the science so afraid to look deeper. Perhaps because it is then forced to confront whether or not what we think and perceive is real. Then the question of Consciousness arises.

Science examines the observable Universe. But it cannot tell you who is the OBSERVER behind what we perceive or the nature of the perceiver and what is perceived. That is what the investigation of consciousness is all about. David Bohm stands out as one who was not afraid. He opened a door into consciousness so that we might perceive what lay behind it, to a science that includes the transcendental.